قاعدة going to و will

این کلمات به مخاطب می فهمانند که افراد چه می کنند، چه فکر می . حيث ان كلا منهما يستخدمان في صيغة المستقبل Future ويأتيان وفق قاعدة واحدة

2022-12-04
    و هو الذي خلق الازواج كلها
  1. 5m ,and
  2. Well, science hasnt quite decided on this one
  3. It has to work
  4. 16,361 Downloads
  5. He said he would be there at 8:00
  6. ⚠️ You can use present simple for timetabled events