خ و أ ط ر ع ت أ ب

ب د ر ا ل ب د و ر كُ نْ تُ هُنَا يَ وْم اً مَ ا تَ هَـ ا ن ي. ˝ور ا د ر ا ر وا ف ˝ ود ا ل ˇ ا ب ، (ص 6ار او قو ا ) ود ا ل ˇ ا ظ˝ ت و ط ب إ

2022-12-02
    ورشة عمل همزة الوصل و
  1. Système informatique de traitement
  2. This preview shows page 5 - 7 out of 16 pages
  3. ب 6 ]
  4. ت ا ع و م ج ا ى ق ل ت ست