متى نستخدم less و fewer

.

2022-12-04
    Leslie adamiحساب موث ق